Frågor som diskuterats av viltvårdsgruppen:

1.      Aktuellt viltbestånd, arter och antal.   

 

V = iakttagelser av flera djur eller vid flera tillfällen. E = enstaka iakttagelser.

ART

2011-

2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Rådjur

V

 V

Hare

V

 V

 V

Räv

E

 

 

 

Grävling

V

 V

Mink

V

 V

 V

Ekorre

E

 

 

Vildsvin

E

 

 

 

Säl

E

 

 

 

Duvhök

V

 

 

 

Havsörn

V

v

Fiskgjuse

E

 

 

 

Kattuggla

E

 

 

 

Knipa

V

 

 

 

Vigg

V

 

 

 

Ejder

E

 

 

 

Gräsand

V

 

 

 

Storskrak

V

 

 

 

Salskrak

V

 

 

 

Skarv

V

 

 

 

Brunand

E

 

 

 

Dopping

V

 

 

 

Svan

V

 V

v

Grågås

V

 

 

 

Kanadagås

V

 

 

 

Duva

V

 V

v

Trana

E

 

 

 

Trut

V

V

v

Mås

V

v

Häger

V

v

                                                                                                                                       

2.      Avskjutning under verksamhetsåret: Rådjur (bock) 1, Grävling 2, Gräsand 2, Knipa 10, Vigg 8, Skrak 6.

3.      Diskuterades risken att vildsvin skulle etableras på Trännööarna. Den ansågs emellertid ganska liten då öarna är förhållandevis tätt befolkade och odlingslandskapet svagt. Skulle vildsvinen ändock finna det attraktivt här pga hård konkurrens på andra ställen har vi för avsikt att förhindra etablering.

Varg kommer inte att vara ett problem på öarna, då endast strödjur kan bli aktuella och eftersom de är skygga och vi speciellt under sommartid är alldeles för tättbefolkade.

Räv och grävling skall hållas efter och får ej öka då de tar mycket ungfågel och ägg.

Beträffande skarv vill gruppen föreslå att intresseföreningen söker tillstånd att pricka ägg.

4.      Diskuterades inplantering av fasan. Gruppens åsikt är att fasan skulle vara ett trevligt inslag i faunan på våra öar. En inplantering kan vara både svår och kostsam men om det skulle vara en allmän mening vill vi rekommendera det, icke för att fasan skulle vara jaktlig utan för att komplettera vårt djurbestånd.

Beträffande holkar för knipor och skrak är det en både bra och behjärtansvärd åtgärd. Vi lämnar emellertid byggandet till var och en intresserad. Vi kan ta fram ritning.

Ansvariga: Ulf Jonsson (sammankallande), Daniel Hultgren, Anders Jonsson, Lars Stanghed