har till sin uppgift att:

  • Värna om Trännööarnas intressen i alla avseenden.
  • Verka för samhörigheten mellan  invånarna.
  • Vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur och miljö.
  • Främja hembygdsforskning, anordna aktiviteter och främja välbefinnande samt tillvarata sina medlemmars kunskap och intressen för bygdens framtida utveckling.

Detta kan t ex ske genom att:

  • vid möten informera om kommunens planer och genom att vara en remissinstans för kommunen i frågor som berör skärgården.
  • ge stöd för gemensamma festligheter som t ex midsommar-firande.
  • tillsammans arbeta och verka för en bra naturvård.
  • inventera växt- och djurliv och dokumentera detta.
  • sprida kunskap om Trännööarnas historia och dokumentera denna.
  • informera om nuvarande fastigheter och de som bebor dessa.

Additional information